Dom prawie zeroenergetyczny

next
previous
close

Dom prawie zeroenergetyczny

Zgodnie z Artykułem 9. Dyrektywy 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Państwa Członkowskie mają zapewnić, żeby do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (data wprowadzenia takiego wymogu dla budynków zajmowanych przez władze publiczne jest jeszcze krótsza – 31.12.2018). 


Dyrektywa (Art. 2) podaje również następującą definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii:
budynek  o  bardzo  wysokiej  charakterystyce  energetycznej określonej  zgodnie  z  załącznikiem  I.  Niemal  zerowa  lub bardzo  niska  ilość  wymaganej  energii  powinna  pochodzić w  bardzo  wysokim  stopniu  z  energii  ze  źródeł  odnawialnych,  w  tym  energii  ze  źródeł  odnawialnych  wytwarzanej na  miejscu  lub  w  pobliżu.

Wspomniany w powyższej definicji załącznik podaje m.in.:
  • jak określać charakterystykę energetyczną budynku  (na  podstawie  obliczonej  lub  faktycznej  ilości  energii,  którą  zużywa się  rocznie  w  celu  spełnienia  różnych  potrzeb  związanych  z  jego  typowym  użytkowaniem,  i  odzwierciedla  ona zapotrzebowanie   na   energię  do   celów   ogrzewania   i   chłodzenia   (energię   potrzebną,   aby   uniknąć  przegrzania) w   celu   utrzymania   przewidzianych   warunków   termicznych   budynku   oraz   zaspokojenia   potrzeb   zaopatrzenia w  ciepłą  wodę),
  • jak wyrażać charakterystykę energetyczną budynku (w  sposób  przejrzysty; zawiera  ona  wskaźnik  charakterystyki energetycznej  oraz  wskaźnik  liczbowy  zużycia  energii  pierwotnej  na  podstawie  wskaźników  energii  pierwotnej  na każdy  nośnik  energii,  które  mogą  opierać  się  na  krajowych  lub  regionalnych  średnich  ważonych  lub  konkretnej wartości  dla  produkcji  na  miejscu),
  • jakie aspekty ma uwzględniać metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
  • jakie kategorie klasyfikacji budynków powinny być uwzględnione przy obliczeniach.

Dyrektywa nie podaje żadnych minimalnych i maksymalnych wymagań ani szczegółowych wytycznych odnośnie samej metodologii obliczania charakterystyki energetycznej. Jakie elementy będą uwzględniane zależy od państw członkowskich.

Dyrektywa zobowiązuje również państwa członkowskie do opracowania krajowych planów mających na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Plany te zawierają m.in.:
  • szczegółowo   stosowaną   w   praktyce   przez   dane   państwo członkowskie    definicję    budynków    o    niemal    zerowym zużyciu   energii   odzwierciedlającą   ich   krajowe,   regionalne lub  lokalne  warunki  i  obejmującą  liczbowy  wskaźnik  zużycia energii  pierwotnej  wyrażony  w  kWh/m2 na  rok,
  • pośrednie cele dla budynków na rok 2015 r. służące realizacji wymogu Art. 9,
  • informacje na temat polityk i środków (finansowych i innych) promowania budynków o niemal zerowym zużyciu energii wraz ze szczegółami na temat krajowych wymagań i środków dotyczących zużycia energii ze źródeł odnawialnych.

W Polsce postanowienia Dyrektywy 2010/31/UE wdrażane będą przez Ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. Za proces jej przygotowania odpowiedzialne jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które w I kwartale 2013 r. przygotowało projekt Założeń Projektu Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Projekt ten został przyjęty przez RM 16.04.2013. Ministerstwo Transportu odpowiada także za opracowanie krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Zespól ds. opracowania tego planu spotkał się po raz pierwszy 11.09.2013 r.

Aby umożliwić ekspertom z państw członkowskich w sposób jednolity określić budynki o niemal zerowym zużyciu energii opracowano różne wytyczne np.:

Jak zdefiniować budynek o niemal zerowym zużyciu energii?
Principles for nearly zero-energy buildings , Towards nearly zero-energy buildings.
Definition of common principles under the EPBD  


Ciekawe przykłady budownictwa prawie zeroenergetycznego z innych krajów UE


W Europie realizowanych jest wiele projektów dla budynków prawie zeroenergetycznych, choć ich definicje i charakterystyki energetyczne mogą się od siebie różnić. Najczęściej są to jednak budynki o przeznaczeniu biurowym. Poniżej przedstawiamy przykłady realizacji budynków prawie zeroenergetycznych w Niemczech (budynek wielorodzinny). Danii (budynek jednorodzinny) oraz we Włoszech (osiedle bloków). 

Budynek wielorodzinny

Kleehäuser, Freiburg, Niemcy (2006 r.)


Podlegający pod kategorię Zerohaus – roczna produkcja CO2 musi być zerowa (CO, CWU, energia elektryczna), a zużycie energii z paliw kopalnych musi być rekompensowane energią pochodzenia OZE. Zużycie energii w Kleehauser jest nieznacznie niższe od domu pasywnego. Niewielka część energii pochodzi ze spalania gazu ziemnego w kogeneracji, a pozostała część produkowana jest z OZE (kolektory płaskie – 60 m2; fotowoltaika; turbina wiatrowa).

Źródło: http://cesb.cz/cesb10/papers/1_design/081.pdf

Źródło obrazka - http://cesb.cz/cesb10/papers/1_design/081.pdf )


Budynek jednorodzinny


EnergyFlex Family, Taastrup, Dania (2009 r.)


Określany jako pierwszy neutralny energetycznie budynek jednorodzinny w Danii zbudowany wspólnie przez Duński Instytut Technologiczny i firmę architektoniczną jako budynek testowy i demonstracyjny. Składa się z dwóch oddzielnych budynków, z których jeden pełni rolę laboratorium a w drugim mieszka rodzina. 


Źródło: http://inhabitat.com/energyflex-house-a-green-building-eco-laboratory-rises-in-denmark/energyflex-ed01/
Źródło obrazka: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/doc/nzeb_full_report.pdf


Osiedle

Cascina  Bazzana, Assago, Włochy (2013)
Osiedle składające się z 4 budynków ze 142 mieszkaniami.

http://www.powerhouseeurope.eu/nc/cases_resources/case_studies
Partnerem projektu jest Building Performance Institute Europe (BPIE)instytucja  zajmująca się efektywnością energetyczną w budownictwie. Oszczędny Dom wraz z BPIE działają wspólnie w Polsce na rzecz promocji budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii.


Buildings Performance Institute Europe (BPIE) - jest organizacją non – for – profit, research i think tank, z siedzibą w Brukseli, założoną w 2010r. BPIE jest międzynarodowym centrum wiedzy specjalistycznej na temat wszystkich aspektów efektywności energetycznej i wydajności energetycznej w budynkach europejskich. Głównym obszarem działań organizacji jest analiza polityki, wdrażanie i upowszechnianie wiedzy. BPIE nakierowane jest na poprawę efektywności energetycznej budynków w całej Europie, a tym samym do zmniejszenia emisji CO2 z energii zużywanej przez budynki.


BPIE jest autorem wielu raportów w zakresie efektywności energetycznej oraz budownictwa energooszczędnego. Polecamy lekturę: 
Wszystkie raporty BPIE można znaleźć na stronie: http://bpie.eu/reports.html#.UtkAHBBdW5g