Wybrane programy dotacyjne

next
previous
close
1. Dopłaty do domów energooszczędnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2012 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (NFOŚiGW) przygotował dwa programy wspierające rozwój budownictwa o niskim zużyciu energii. Pierwszy z nich, który wystartował na początku 2013 roku,  jest skierowany do osób fizycznych planujących budowę lub zakup mieszkania od dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej. W zależności od stopnia energooszczędności budynku można się starać o jednorazową dopłatę do kredytu w wysokości od 30 do 50 tyś zł brutto w wypadku domów jednorodzinnych oraz od 11 do 16 tyś zł brutto w wypadku mieszkań w domach wielorodzinnych. Pieniądze będą wypłacane po udokumentowaniu potwierdzeniu osiągnięcia przez budynek standardu energetycznego. Program ten został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu. Oferty kredytów z dopłatą mają się pojawić w wybranych bankach w pierwszym kwartale 2013 roku . Grupa docelową drugiego programu (Lemur) są  natomiast jednostki publiczne. Pierwszy nabór projektów do programu LEMUR ma się rozpocząć w październiku 2013 roku.

Więcej o programie dopłat dla osób fizycznych na stronie NFOŚ
Informacja o programie LEMUR


 
2. Dofinasowanie z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)


2.1 Województwo Śląskie


Dla województwa Śląskiego WFOŚiGW dofinansowuje projekty termomodernizacyjne współfinansowane przez RPO (np. Kwota dofinansowania z RPO: 715 674,14 zł. Środki z WFOŚiGW: 108 663,27 zł).


2.2 WFOŚiGW w Krakowie
Termomodernizacja


Fundusz udziela dofinansowania na zadania związane z ograniczeniem zapotrzebowania na ciepło grzewcze. Fundusz udziela pomocy finansowej na docieplenie przegród budowlanych (ścian i stropów) o powierzchni powyżej 600 m2. W przypadku kompleksowego projektu termomodernizacyjnego istnieje możliwość dofinansowania również wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Finansowanie zadania z tej dziedziny nie obejmuje wymiany wewnętrznej instalacji c.o. oraz grzejników.
 Karty Informacyjne Zadania rozpatrywane są na bieżąco.
http://www.wfos.krakow.pl/srodki-krajowe/dziedziny-finansowania/termomodernizacja2.5 WFOŚiGW w Warszawie
Ochrona Ziemi i Powietrza. Program Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii cieplnej, w tym termomodernizacja

Numer programu 2013-OA-11
Beneficjenci:

 • Osoby prawne,
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.

Forma dofinansowania – pożyczka (do 100% kosztów kwalifikowanych). W ramach programu dofinansowane mogą być:

 • inwestycje realizowane na terenie województwa mazowieckiego,
 • inwestycje  realizowane  wyłącznie  na  nieruchomościach,  do  których  wnioskodawcy posiadają prawo do dysponowania. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku  osób,  dofinansowanie  przysługuje  tylko  jednemu  właścicielowi.  Do  realizacji zadania     wymagana     jest     zgoda     wszystkich     pozostałych     współwłaścicieli nieruchomości, 
 • inwestycje realizowane w roku ogłoszenia programu jednakże do programu nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone,
 • inwestycje  przygotowane  do  realizacji  pod  względem  formalnym  -  posiadające wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii pozwolenia lub zgłoszenia,
 • inwestycje,    dla    których    wartości    współczynników    przenikania    ciepła    U poszczególnych  przegród  budowlanych  po  zakończeniu  termomodernizacji  nie  będą wyższe    od    wartości    maksymalnej    określonej    w    Rozporządzeniu    Ministra Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  (wraz  z późn.  zm.)  w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


3. Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Premia termomodernizacyjna

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:
   
 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła.

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.

Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:
 • zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora (20 % kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

http://www.bgk.com.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2/premia-termomodernizacyjna


Premia termomodernizacyjna jest przyznawana po wykazaniu, że realizowana inwestycja spełnia wszystkie wymagania ustawowe, czyli jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

1.    zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:

 • w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – o co najmniej 10%;
 • w budynkach, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – o co najmniej 15%;
 • w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%


LUB


2.       zmniejszenie rocznych strat energii o co najmniej 25%


LUB

3.    zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej 20%


LUB


4.    zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

http://www.nape.pl/termomodernizacja/premia-termomodernizacyjna.aspx

Premia remontowa

O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Premia remontowa przysługuje wyłącznie:
 • osobom fizycznym,
 • wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych,
 • spółdzielniom mieszkaniowym,
 • towarzystwom budownictwa społecznego.

Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest:
 • remont tych budynków,
 • wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali),
 • przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
 • wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii oraz zachowania warunków dotyczących poziomu współczynnika kosztu przedsięwzięcia.


Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczania premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię (remontową, kompensacyjną lub termomodernizacyjną).
Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu remontowego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.
Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia.
Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu remontowego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.
http://www.bgk.com.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2/premia-remontowa


K
omunikat z dnia 6 marca 2013 roku
Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz 1459 z późn zm.), informuje o braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii remontowej.
W związku z powyższym od 7 marca 2013 roku banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o premie remontowe. Wznowienie przyjmowania wniosków nastąpi po ustaniu okresowego braku wolnych środków.


4. Kredyty udzielane przez Banki


BOŚ


Kredyty (np. Kredyt z Klimatem - http://www.bosbank.pl/?page=kredyt_z_klimatem) dostępne w ramach dwóch programów: Efektywności Energetycznej w Budynkach i Modernizacji Kotłów. Programy te realizowane są w ramach mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation):

Program Modernizacji Kotłów:
 • Podmiot: MŚP, podmioty duże,
 • Przedmiot: wymiana lub modernizacja kotłów wody gorącej bądź kotłów parowych bądź małych lokalnych systemów zaopatrzenia w ciepło,
 • Max. Kwota indywidualnego kredytu – 1 mln Eur,
 • Okres kredytowania – min. 4 lata, max. - >10 lat,
 • Struktura finansowania – min. Wkład własny 15%.

Program Efektywności Energetycznej w Budynkach:

 • Podmiot: MŚP (nie kwalifikujące się do Programu Modernizacji Kotłów),
 • Przedmiot : modernizacja źródeł ciepła, prace termomodernizacyjne, instalacja kolektorów słonecznych, pomp cieplnych,
 • Max. Kwota indywidualneg kredyu – 500 000 eur,
 • Okres kredytowania – min. 4 lata, max. - >10 lat,
 • Struktura finansowania - min. Wkład własny 15%.
http://csm.org.pl/fileadmin/files/csm/KONFERENCJE/Prezentacja%20BO%C5%9A.pdf
http://www.chronmyklimat.pl/energetyka/efektywnosc-energetyczna/9403

Kredyt EnergoOszczędny:


Podmiot: Mikroprzedsiębiorstwa.Max. kwota kredytu – do 80% kosztu inwestycji.
Inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej:
 • wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów przemysłowych, usługowych itp.,
 • wymiana przemysłowych silników elektrycznych,
 • wymiana i/lub modernizacja dźwigów,
 • modernizacja technologii na mniej energochłonną,
 • wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach.

Istnieje możliwość spłaty kredytu z oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, uzyskanych dzięki realizacji inwestycji.  W takim przypadku do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć wyliczenie oszczędności energii elektrycznej i oszczędności finansowych

http://www.bosbank.pl/index.php?page=kredyt_energooszczedny

Kredyt EkoOszczędny:

 • Podmioty: przedsiębiorcy,
 • Inwestycje prowadzące do oszczędności z tytułu zużycia np.:
 • energii elektrycznej,
 • energii cieplnej,
 • Max. kwota kredytu – do 80% kosztu inwestycji.

Istnieje możliwość spłaty kredytu z oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, uzyskanych dzięki realizacji inwestycji.  W takim przypadku do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć wyliczenie oszczędności energii elektrycznej i oszczędności finansowych.
Kredyt spłacany z oszczędności udzielany jest na okres maksymalnie 10 lat i może finansować do 100% kosztów netto inwestycji

http://www.bosbank.pl/index.php?page=3660

Kredyt EkoOdnowa dla firm:

Długoterminowe finansowanie – do 10 lat przeznaczone na realizowanie przez Klienta przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego poprzez realizację inwestycji przyjaznych środowisku, w tym:
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • Termomodernizację obiektów usługowych i przemysłowych.
Kwota kredytu: 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 250.000 EUR lub równowartość w PLN ze środków banku KfW (Linia SME Finance Facility Phase 2 oferowana przez KfW jest dofinansowana przez Council of Europe Development Bank (CEB), a także wspierana przez Komisję Europejską.)
http://www.bosbank.pl/index.php?page=3303

Kredyt EkoMontaż:


http://www.bosbank.pl/index.php?page=3303


-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->